Hizmetlerimiz

TURQUALITY

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Dünyada devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®’nin tüketicilerin gözünde bir marka referansı, Türk markaları açısından ise bir gelişim katalizörü olabilmesi amaçlanıyor.

23 Kasım 2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren TURQUALITY® programı, küresel pazarlardaki değişimler ve program paydaşlarının talepleri de dikkate alınarak, stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaştı. TURQUALITY® bugün; firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılıyor.

TURQUALITY®’nin Misyonu

 • Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak,
 • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek,
 • Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak,

TURQUALITY®’nin Hedefleri

 • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak,
 • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak,
 • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek,
 • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
 • Türk firmalarının marka bilincini artırmak,
 • Türk firmalarının pazar bilgisi dâhilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak,
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak,

Mevzuat için Tıklayınız…

TURQUALITY® Destekleri

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ekonomi Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları desteklenir.


Marka Destekleri

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dâhil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları desteklenir.

Markalaşma Gelişim Yol Haritası,

TURQUALITY® Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan en önemli imkânlardan biri Markalaşma Gelişim Yol Haritası Çalışmasıdır. Bu çalışma çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. 14 Aralık 2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, TURQUALITY® Programına başvuran firmalara ön inceleme yapma ve TURQUALITY® Programı ile Marka Programına dâhil olan firmalar için Markalaşma Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme konusunda, 5 firma TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Bu bağlamda, TURQUALITY®/Marka Programı’na dâhil olan firmalar, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Deloitte, Ernst and Young, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group ve KPMG’ den hizmet alabilmektedir.

Firmalar Markalaşma Gelişim Yol haritası çalışmasının yapılmasını teminen ön inceleme çalışmasını yapan firma hariç yukarıda zikredilen diğer 4 firmayla birlikte çalışmalarını yapar. Markalaşma Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderleri %75 oranında ve 200.000 ABD Dolarına kadar 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında desteklenmektedir.

Yönetim danışmanlığı firması işbirliğiyle yapılan çalışma neticesinde; firmanın mevcut durumunun detaylı analizi yapılmakta ve küresel piyasada kendi sektöründeki en iyi firmalarla karşılaştırılarak, “iyileştirme projeleri” belirlenmektedir. Her marka için ayrı ayrı oluşturulan Markalaşma Gelişim Yol Haritası ile bu iyileştirme projeleri destek dönemi içinde gerçekleştirilecek şekilde programlanmaktadır. Dolayısıyla markalaşma stratejisi oluşturulması noktasında firmaya müdahale etmeyip, firmanın konusunda uzman profesyonellerle birlikte kendi markasına özgü stratejisini yaratması imkânı sağlanmaktadır.

Yönetici Geliştirme Programı

Türk markalarının uluslararası rekabetle başa çıkabilmesinin ve daha yetkin bir aktör haline gelebilmesinin önemli gerekliliklerinden biri de insan kaynağı alt yapısının oluşturulmasıdır. Rekabetin çıtasının her geçen gün yükseldiği ve ülkelerarası sınırların önemini gittikçe kaybettiği günümüz pazarlarında, firmaların rekabetçiliğini artırmak için eğitim imkânları da sağlanıyor. Bu amaçla Koç ve Sabancı Üniversiteleri bünyesinde gerçekleştirilen ve firmaların ihtiyaçları gözetilerek “Yönetici Yüksek Lisansı (Executive MBA)” formatında oluşturulan Yönetici Geliştirme Programı ile TURQUALITY® kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticilerinin küresel başarı için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşma konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bugüne kadar toplam 635 yöneticinin eğitimi tamamlanmıştır.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, her dönemi 6 saatlik oturumlardan oluşan 54 günlük süreçte tamamlanıyor. Eğitim, üniversitelerin kendi bünyelerinde tahsis edeceği 30 kişilik özel sınıflarda Cuma ve Cumartesi günleri saat 9:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Eğitim programının içeriği Türkçe olup devamlılığın esas olduğu programın sonunda üniversiteler tarafından katılımcılara eğitim kapsam ve niteliğini belirten bir sertifika veriliyor.

Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulması, firmalara sağlanacak destek hizmetlerinde projeleri hayata geçirecek takımların kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY® marka destek platformu için ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması hedefleniyor.

Önümüzdeki dönemde, Koç ve Sabancı Üniversiteleri ile sağlanan başarıyı yakalayabilecek kapasiteye sahip diğer üniversitelerle de söz konusu programı yürütmeye yönelik çalışmalarımız sürmektedir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı ana konuları aşağıda listelenmiştir:

 • Oryantasyon & Vaka Çalışmasına Giriş
 • Temel MS Office Uygulamaları
 • Yeni Rekabet Ortamları ve Ufuk Turu
 • Mikro Ekonomi
 • Makro Ekonomi
 • Yönetim ve Organizasyon Tasarımı
 • Organizasyonlarda Davranış ve İK Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri
 • Yöneticiler İçin Veriye Dayalı Karar Verme
 • Rekabet Gücü Analizi ve Strateji
 • Stratejik Pazarlama
 • Satış Yönetimi
 • Operasyon ve Süreç Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Finansal Muhasebe
 • Yönetim/Maliyet Muhasebesi
 • Proje Yönetimi ve Planlaması
 • Finansal Yönetim
 • Perakendecilik Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Pazar Araştırmaları
 • Marka Yönetimi
 • Yeni Ürün Geliştirme
 • Uluslararası Pazarlama
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Satın Alma Yönetimi & Müzakere Becerileri
 • Değişim Yönetimi
 • Vaka Çalışması Sunumları

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan firmaların destek kapsamına alındıkları tarihten sonra uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacakları ve satın alacakları giderleri , %50 oranında yıllık en fazla 600.000 USD olacak şekilde desteklenmektedir.
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için: Uygulama Usül ve Esasları 20. maddesi.
Uygulama Usul ve Esasları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Başvuru

Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru Öncesi
Ön Koşul:
Müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.


Firma Ön İnceleme Çalışması ve Kapsama Alınma
Başvurusunda eksik bulunmayan şirketler için, bir sonraki aşama ön değerlendirme sürecidir. Bu süreçte, Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasının gerçekleştireceği Ön İnceleme Çalışması için gerekli ücretin görevlendirilen danışmanlık firmasına şirket tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ön İnceleme Çalışması kapsamında, görevlendirilen TURQUALITY®Programı Yönetim Danışmanlığı Firması tarafından öncelikle başvuran şirketten inceleme alanlarına ilişkin detaylı bilgi/belge talep edilir ve bu bilgi/belgeler incelendikten sonra şirketin tesislerinde 2 günlük bir yerinde inceleme çalışması yapılır. Yerinde inceleme çalışmasına Ekonomi Bakanlığı yetkilileri veya TİM – TURQUALITY® Sekretaryası da katılım sağlayabilir. Ön İnceleme Çalışmasında şirket aşağıdaki alanlarda incelenmektedir. Firma Ön İnceleme Çalışması, Deloitte, Ernst and Young, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group ve KPMG Danışmanlıklardan biri ile TURQUALITY® Sekretaryası’ nın beraber yürüttüğü, başvuru yapan firmada gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma olup, firma aşağıdaki alanlarda incelenmektedir:

 1. Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.

 1. Marka Yönetimi

Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Firmaların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyonu geniş bir yönetime ve marka konusunda uzman bir kadroya sahip olmaları, marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.

 1. Marka Performansı

Firma markasının aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar, markanın bu pazarlarda elde ettiği pazar payları, markanın geçmiş 10 yıllık süre içinde yurt içinde ve yurt dışında göstermiş olduğu performans, markanın hedeflenen pazarlarda konumlandırılması, markanın yüksek coğrafi yaygınlık düzeyine sahip olması markalaşma sürecinde önem taşımaktadır. Marka performansının yanı sıra, markanın ilgili Firma tarafından sahiplenilmesi, Firmanın üst düzey yönetiminin vizyonu ve girişimciliği markanın global pazarlara taşınabilmesi ve başarılı olabilmesi için esastır.

 1. Tedarik Zinciri Yönetimi

Firmaların global platformda rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, iyi kalitede, doğru fiyatta sağlamaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan zincirin, malzeme ve bilgi akışının ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Firmaların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde firmalara destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir.

 1. Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak, rakipleri takip etmek, gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır. Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmeli, yerel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekâsı ile hedef-odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin bir biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir.

 1. Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme

Global arenada rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Firmaların ürün tasarım/araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri, geliştirdiği ürünler ile ürününü diğer ürünlerden farklılaştırabilmesi markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir.

 1. Finansal Performans

Firmaların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir.

 1. İnsan Kaynakları Yönetimi

Firmaların belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması ve mevcut insan kaynağını yetiştirmesi sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.

 1. Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim firma yönetiminde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımıyla firma faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayarak firmanın sürekliliğini hedeflemektedir. Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.

 1. Bilgi Sistemleri Yönetimi

Firmaların stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonların daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir. Firmanın her bölümde gösterdiği performans, aynı alanda dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslanmakta (Benchmark) ve dolayısıyla firmanın dünya ölçeğinde nerede durduğu tespit edilmektedir. Bu çalışma sonucunda belirli bir noktanın üzerinde olduğu belirlenen firmalar TURQUALITY® Programı kapsamına alınmaktadır.

Kapsama Alınma

Ön Değerlendirme Çalışması sonrası, uygun bulunan firmalara, Marka programına mı TURQUALITY® Programına mı kabul edildiğine dair bildirim yapılır.

http://326.jetsitem.net/UploadFiles/326.jetsitem.net/Turquality-14.png

Turquality ve Yönetim Danışmanlığı Sürecinde Neyi Nasıl Yapıyoruz?

 1. Biz önce şirketin tüm süreçlerini analiz ediyoruz.
 2. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgilenip, bire bir çalışmalar yapıyoruz.
 3. Süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.
 4. Analiz sonuç raporu oluşturuyor, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime sunuyoruz.
 5. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, yol haritasını belirliyoruz.
 6. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz, Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz.
 7. Projede görev alacak tüm ekibin görev tanımlarını ve sorumluluklarını oluşturuyoruz.
 8. Proje planı ve çalışma takvimini oluşturuyoruz.
 9. Tüm beyaz yaka ekibin katıldığı Kick Off toplantısı yapıyor, ,projeyi detaylı bir şekilde anlatıyoruz. (Toplantıların, eğitimlerin nasıl yapılacağı, dokümanların nasıl hazırlanacağı, nelere dikkat edileceği, KPI’ların nasıl oluşturulacağı ve hangi kriterlerin göz önünde bulundurulacağı vb.)
 10. Server üzerinde Proje Ana klasörü ve ilgili ana başlık altında alt klasörleri oluşturuyor ve yetkilendirme yapıyoruz.
 11. Oluşturduğumuz bu Proje klasörüne Know-How yüklüyoruz.
 12. Her hafta ekiplerle birlikte bir araya gelip, masa başı Work-Shop’ larla birlikte proje çalışmalarını yürütüyoruz.
 13. Work-Shop’ larda ekiplere, ciddi eğitimler veriyor, kendi süreçleri ile ilgili işi nasıl daha iyi yapacaklarını, hataları nasıl tespit edeceklerini, nasıl çözüm üreteceklerini, stratejileri nasıl oluşturacaklarını, aksiyonları nasıl alacaklarını, hedefleri nasıl ve ne oranda koyacaklarını, nasıl takip edeceklerini, performanslarını nasıl ölçeceklerini, raporlamayı nasıl yapacaklarını vb. uygulamaları öğretiyor ve uygulamaya almalarını sağlıyoruz.
 14. Çalışan Memnuniyet Anketi, Müşteri Memnuniyet Anketi, Bayi Memnuniyet Anketi, Çalışana Yönelik Marka Anketi vb. gerekli anketleri hazırlıyor ve uygulamaya alınmasını sağlıyoruz.
 15. Toplantı Kültürü oluşturuyor, tüm toplantıların verimli geçmesini ve katma değer yaratmasını sağlıyoruz.
 16. Kurum Kültürü oluşturuyor, çalışan sadakatini ve aidiyetini arttırarak iş verimliliğini sağlıyoruz.
 17. Raporlama ve Doküman Kayıt sistemini oluşturuyor, her şeyin kayıt altına alınmasını, takip edilmesini, ölçülmesini ve daha iyi yönetilmesini sağlıyoruz.

ve bunun gibi daha pek çok çalışma ve uygulama yapıyoruz.

Neden AHİ?

Kısmındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir Ahi Consulting olarak şirketinizin tüm süreçlerini analiz ediyoruz. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime yazılı olarak sunuyoruz. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, proje yol haritasını belirliyoruz. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz. Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgileniyoruz. Bire bir çalışmalar yapıp, süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.

500+

 • Başarılı Proje

250+

 • Müşteri

25+

 • Uzman Danışman

20+

 • Yıllık Tecrube