Hizmetlerimiz

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

 

Strateji Danışmanlığı

Şirketinizin kendisini farklılaştırmasını ve rekabetçi bir konum edinmesini nasıl sağlarsınız?

 

Yönetim Danışmanlığı

Sahip olduğunuz iş süreçlerini sektörünüzdeki en iyi uygulamalarla karşılaştırmak ve sizin için en uygun performans iyileştirme fırsatlarını bilmek ister misiniz?

 

Finans ve Hazine

Operasyonel başarınızı sürdürmenizi sağlayacak verimli ve etkili süreçler ve kontrol mekanizmaları nelerdir?

 

Operasyonlar

İş süreçlerinizi optimizasyon, otomasyon ve entegrasyon çalışmalarıyla daha verimli hale getirmek ister misiniz?

 

Bilgi Teknolojileri

Şirketinizin kurumsal bilişim teknolojisi uygulamaları konusundaki ihtiyaçlarını biliyor musunuz?

 

Bilgi Güvenliği

Şirketinizin Bilgi güvenliği konusundaki ihtiyaçlarını biliyor musunuz? ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip misiniz?

 

Stratejik Planlama Danışmanlık Hizmeti

Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.

 

Bu çerçevede stratejik planlama;

 • Sonuçların planlanmasıdır. Girdilere değil, sonuçlara odaklıdır.
 • Değişimin planlanmasıdır. Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler.
 • Dinamiktir ve geleceği yönlendirir. Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara uyarlanması gerçekçidir,
 • Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder Kaliteli yönetimin aracıdır.
 • Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.
 • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.
 • Hedeflenen sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluşturur.
 • Katılımcı bir yaklaşımdır.
 • Stratejik Plan sürecinin kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. Bununla beraber, ilgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki elemanların katkısı, ortak çabası ve desteği olmaksızın, stratejik planlama başarıya ulaşamaz.

 

Diğer yandan stratejik planlama;

 • Günü kurtarmaya yönelik değildir: Uzun vadeli bir yaklaşımdır.
 • Bir şablon değildir. Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır.
 • Salt bir belge değildir. Stratejik planın hazırlanması, gerçekleştirilmesi için yeterli değildir. Planın sahiplenilmesi ve harekete geçilmesi gerekir. Asıl olan stratejik plan dokümanı değil, stratejik planlama sürecidir.
 • Sadece bütçeye dönük değildir. Stratejik planlama sürecinde kaynak durumu dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi yönlendirmesi gerekir.
 • Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur:
 1. Neredeyiz?
 2. Nereye gitmek istiyoruz?
 3. Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
 4. Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?

Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur.

 

 • “Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır.
 • “Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise; kuruluşun var oluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek stratejik amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir.
 • Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler olan stratejiler ve faaliyetler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır.
 • Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır.

Stratejik planlama çalışmalarına en geniş katılım sağlanmalı, bu kapsamda kuruluşun değişik birimleri ve seviyelerindeki çalışanlar planlama sürecine dahil edilmelidir. Ayrıca kuruluş, ortak aklı devreye sokarak bir bütün olarak kendisini tanıma fırsatı bulacak ve bu sürecin bir yan ürünü olarak kurum içi iletişim ve motivasyon güçlenecektir. Gerektiğinde kapsamlı bir durum analizi için kuruluşun faaliyet alanıyla ilgili diğer kuruluşların ve kesimlerin görüşlerinin alınması gerekmektedir.

 

Üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlamanın vazgeçilmez bir koşuludur. Stratejik planlama ekibi, üst yönetimle iletişim içinde gerekli çalışmaları yürütecek ve raporlayacaktır. İhtiyaç halinde kuruluş dışından danışmanlık veya hizmet alınması mümkündür. Stratejik planlamanın bütün aşamalarında önemli rol üstlenecek planlama ekibinin, durum analizinden başlayarak amaca uygun bir yapıda kurulması yapılacak çalışmaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir.

Neden AHİ?

Kısmındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir Ahi Consulting olarak şirketinizin tüm süreçlerini analiz ediyoruz. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime yazılı olarak sunuyoruz. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, proje yol haritasını belirliyoruz. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz. Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgileniyoruz. Bire bir çalışmalar yapıp, süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.

500+

 • Başarılı Proje

250+

 • Müşteri

25+

 • Uzman Danışman

20+

 • Yıllık Tecrube