Hizmetlerimiz

Aile Anayasası

Günümüzde aile şirketi kavramı hem ülkemizde hem de dünyada yaygın bir şekilde var olan bir olgudur. Aile bireylerinin şirket sahipliğini paylaştığı bu şirketlerde temel sıkıntı aile üyelerinin birbirleri arasında yazılı ve hatta kimi zaman sözlü dahi olmayan bir takım kuralların olmayışı ve bunun da kişiler arası çatışmaya yol açarak şirkete zarar vermesi ve hatta çok daha kötü bir senaryo olarak şirketlerin yok olmasına kadar gidebilmektedir. İnsanın var olduğu her yerde karmaşa ve problem çıkabileceği için bu kuralların açık ve her tarafın çıkarını gözetecek adaletli bir şekilde oluşturulması ve koşulsuz uygulanmasının sağlanması ve hem bireyler hem de şirket için hayati öneme sahiptir.

Bizler aile bireyleri arasındaki bu ilişkileri, hassas noktaları saptayarak düzenlemekteyiz. Aile üyelerinin harcamalarından, aile üyeleriyle profesyoneller arası ilişkilerin düzenlemesine, haleflik seçiminden aile meclisi ve yönetim kurlu yapılarının ve birbirleriyle etkileşimine kadar tüm detayları birlikte tartışarak alırız. Daha sonra bu kararları yazılı bir şekilde ve anayasadüzeninde çağdaş yönetim ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim ilkelerine uyacak şekilde dizayn eder ve hazırlarız. Anayasanın şirket tarafından uygulanmaya başlaması ve takibini de yaparak kalıcı bir sistem olarak anayasayı şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiririz.

Aile Şirketleri Hizmetlerimiz, sahip olduğu global şirketlerin geniş kaynaklarından faydalanarak aile şirketlerine işleri ile ilgili tüm alanlarda bütüne dayalı bir yaklaşım içinde hizmet sunmak üzere yapılandırmıştır. Temel amacı aile ve işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaların bütünüdür. Aile anayasası yaşayan bir belge olup içeriğinin esnek olması ve işin ve ailenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Aile Şirketi Anayasası Hazırlama Danışmanlığı: İş Planı

1-Tespit:

 • Aile üyeleri arasındaki iletişimin incelenmesi ve tespit edilmesi,
 • Yönetim ve karar alma sürecinin incelenmesi,
 • Finansal ve mali konuların nasıl ele alındığının tespit edilmesi,
 • Ailenin koymuş olduğu hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak yapının incelenmesi,

2-Analiz:

 • Aile ilişkilerinin kurumsallaşması için gerekli kural ve sorumlulukları analiz ve tespit ediyoruz.

3-Uygulama:

 • Aile ilişkileri ve şirkette ait konuları beraber değerlendirerek, ihtiyaçlar ve kapsam doğrultusunda aile anayasasını hazırlıyoruz.

4-Sürekli Gelişim:

 • Anayasanın müşterimiz tarafından uygulanmaya başlaması ve takibini de yaparak kalıcı bir sistem olarak anayasayı şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz.

Aile Şirketi Anayasası Temel İçeriği

1. Bölüm: Aile Şirketi Temel İlkeleri

 • Gerekçe,
 • Amaç,
 • Prensipler,
 • Aile ve Kurum Kültürü,
 • Aileye İlişkin Gelenekler,
 • Ailenin ve İşin Vizyonu,

2. Bölüm: Aile Konseyi

 • Aile konseyi kurulması ve aile konseyi üyesi olma şartları,
 • Aile konseyi başkanı ve başkanlık koşulları,
 • Aile konseyinin toplantıları, alacağı kararlar ve oy oranları,
 • Aile konseyi üyelerinin başka işlerde çalışmaları,
 • Aile konseyi temettü dağıtım kriterleri,

3. Bölüm: Aile Bireylerinin ve Profesyonellerin Yönetim İlkeleri

 • Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler,
 • Kişilik Testleri Kullanılarak Aile Bireylerinin Yetkinliklerinin Ölçümlenmesi,
 • Aile Üyelerinin Aile İşinde Çalışmaları,
 • Aile Üyelerinin Yönetim Kuruluna Girmeleri,
 • Aile Üyelerinin Yönetime Girmeleri,
 • Yönetim Kurulu Başkanı Ataması,
 • Aile Konseyi Yönetim Kurulu İlişkileri,
 • Profesyonel Yönetim,
 • Aile Üyelerinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Sınırları,
 • Aile ve İşletme Amaçlarının Ayırımı,
 • Personele ve Profesyonel Yöneticilere Yaklaşım,
 • Aile Üyelerinin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Kriterleri,

4. Bölüm: Aile Şirketlerinde Yeni Neslin Yönetime Hazırlanması ile Sürekliliğin Sağlanması

 • Yeni neslin yetişmesi,
 • Haleflik seçim kriterleri,
 • Kişilik testleri kullanılarak haleflerin yetkinliklerinin ölçümlenmesi,
 • Yetkinliklere dayalı eğitim ve kariyer planlarının oluşturulması ve mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi,

5.Bölüm: Aile Üyelerinin Gelirleri ve Harcamalarının Düzenlenmesi

 • Aile Üyelerinin Gelirleri,
 • Masraflar,

6. Bölüm: Mülkiyet

 • Hisse Değerlendirme Usulleri,
 • Hisse Devri Usulleri,

7. Bölüm: Genel Hükümler

 • Etik İlkeler,
 • Anayasaya Uyma Konusunda Yaptırımların Belirlenmesi,
 • Uyuşmazlıkların Halli

Neden AHİ?

Kısmındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir Ahi Consulting olarak şirketinizin tüm süreçlerini analiz ediyoruz. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime yazılı olarak sunuyoruz. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, proje yol haritasını belirliyoruz. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz. Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgileniyoruz. Bire bir çalışmalar yapıp, süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.

500+

 • Başarılı Proje

250+

 • Müşteri

25+

 • Uzman Danışman

20+

 • Yıllık Tecrube