Hizmetlerimiz

İnsan Kaynakları

Günümüzde İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının tamamı organizasyonel yapı, iş tanımları ve yetkinlikler üzerine kurulmaktadır. O nedenle AHİ İnsan Kaynakları Hizmetleri olarak söz konusu tanımlamaların yapılmasını çalışmalarımızda İnsan Kaynakları Süreç tasarımlarının ön adımı olarak ele alıyoruz.

Organizasyon Yapısı
Organizasyon Yapısı kısaca, kurum tarafından çalışmalarını en etkin şekilde yürütmesine imkân sağlayacak şekilde tasarlanarak, kurum bünyesinde gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların sınıflandırılmasını, pozisyonları ve fonksiyonel ilişkilerini gösteren şema olarak tanımlanabilir. Organizasyon Yapısı tasarımı kapsamında doküman inceleme ve görüşmeler yoluyla kurumun mevcut ana fonksiyonlarını belirleyip, yurt içi ve yurt dışı kıyaslama verilerini de kullanarak değişiklik önerileri ile bunlara bağlı organizasyon yapısı alternatifleri geliştiriyoruz, karara yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz.

İş Tanımları
İş Tanımları, belirlenmiş olan strateji ve hedeflerine yönelik olarak bir bütün içerisinde tüm birim ve çalışanların yapması gerekenleri, rol ve sorumluluklarını tanımlayan dokümanlardır. AHİ İnsan Kaynakları Hizmetleri olarak, iş tanımlarının oluşturulması veya mevcut iş tanımlarının güncellenmesi çalışmalarını, iş analizleri ile başlayarak ve iş tanımlarının tüm İK süreçleri için olmazsa olmaz bir temel nokta olduğunun bilincinde olarak yürütüyoruz.

Yetkinlik Modelleri
Yetkinlikler; bir işin başarıyla yapılabilmesi için gösterilmesi gereken, gözlemlenebilen davranışlardır. Günümüzde birçok kurum, çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi, işe alım ve kariyer planlama süreçlerinde yetkinlik modellerini kullanmaktadır. Yetkinlik Modelleme çalışmalarında; iş analizleri ve iş tanımlarını baz alıp yetkinlik setimizi kullanarak kuruma özel yetkinlikleri belirliyoruz, yetkinliklerin değerlendirilmesi ve kullanım alanlarına yönelik modeli oluşturuyoruz.

Tasarım
Kaynak Planlama
Kaynak Planlama, kaynak yönetiminin ilk adımı olarak karşımıza çıkar. Söz konusu, insan kaynağının yönetimi olduğunda da işgücü planlaması yine bu çalışma bütününün ilk adımıdır. Süreç inceleme ve iş analizleri sonrasında norm kadro analizi ve kaynak planlamasına yönelik sistemlerin tasarlanmasında müşterilerimizle birlikte çalışmaları yürütüyoruz.

İşe Alım
İşe Alım süreçleri birçok kurumda benzerlikler gösterse de; kuruma özel işleyiş, akış, yöntem ve araçlarla yürütülmesi ve buna göre tasarlanması gereken bir süreçtir. AHİ İnsan Kaynakları Hizmetleri olarak müşterilerimize işe alım süreçlerinin tasarlanması (ilan verme, görüşme süreci, gerekli formlar, değerlendirme merkezi, kullanılabilecek testler gibi) konusunda destek oluyoruz.

Performans Yönetimi
Performans değerlendirmenin ötesine geçerek; kurum karnesi temelinde kurum ve çalışan hedeflerinin uyumlandırılması, doğru göstergeler üzerinden çalışanların değerlendirilmesi ve şirkete katma değer yaratan alanlara odaklanılmasını sağlayacak, diğer insan kaynakları sistemleri ile entegre performans yönetimi sistemini tasarlıyoruz.

Ücret Yönetimi
Toplam Ücret Paketi yaklaşımı ile kurum ve çalışanlar için, doğru ücret yönetimi araçlarından oluşan ücret yönetimi sisteminin tasarlanması konusunda destek veriyoruz. Uygun metodoloji ile iş değerlemelerin yapılması, ücret bantlarının oluşturulması, çalışan bazında ücretlerin belirlenmesi, toplam ücret paketinin maaş dışındaki bileşenlerinin tasarlanması ve bu tasarım aşamasında benzer kurumlar ile kıyaslamalar yapılması çalışmalarını yürütüyoruz, üst düzey yöneticiler için özel paketlerin hazırlanması çalışmalarında destek oluyoruz.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi
Uygun çalışanları kuruma çekip elde tutmak kadar, çalışanların gelişimlerini de sağlamak önemli bir insan kaynakları yönetimi fonksiyonudur. Çalışanların hem kendilerinin hem de kurumun başarısı için neler yapmaları ve nasıl bir gelişme göstermeleri gerektiği, şirket yöneticileri ve insan kaynakları profesyonelleri için oldukça önemli bir sorudur. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlamaların yapılabilmesi, eğitimlerin verilmesini takiben gelişimlerin takip edilmesi, kariyer basamaklarının tanımlanarak geçiş sisteminin kurulması çalışmalarında müşterilerimize destek oluyoruz. Yöneticiler ve çalışanlar için Gelişim Merkezi tasarımı (değerlendirme sistemi, değerlendirme süreci, değerlendirme araçları, gelişim planları gibi) sürecinde birlikte çalışıyoruz.

Yetenek Yönetimi
Yeteneklerin kuruma çekilmesi, gelişimlerinin sağlanıp takip edilmesi ve elde tutulması günümüzde önemli ve kritik hale gelmiştir. İşe Alım, Performans Yönetimi, Ücret Yönetimi, Eğitim ve Gelişim Yönetimi gibi İnsan Kaynakları süreçlerinin bütününden beslenen Yetenek Yönetimi çalışmaları çerçevesinde; kuruma özel yetenek tanımlaması, yeteneklerin belirlenmesi, yeteneklerin değerlendirip gelişim planlarının takip edilmesi, yeteneklerin elde tutulması gibi adımların tasarlanması ve gerekli yöntem ile araçların seçilmesi çalışmalarında destek oluyoruz.

İşten Çıkış Süreci
İnsan Kaynaklarının tüm süreçleri gibi işten çıkış sürecinin de tanımlanması, yazılı hale getirilmesi ve standart şekilde uygulamaya alınması hem iç iletişim hem de dış iletişim açısından kritik öneme sahiptir. Diğer İnsan Kaynakları süreçleri ile entegrasyonunu da sağlayarak, İş Kanunu bakış açısı ile bu sürecin tasarlanması çalışmalarında destek oluyoruz.

Uygulama
Seçme ve Yerleştirme
Mali İşler (Finans, Muhasebe, Hazine, Vergi, Bütçe, Raporlama, Analiz, Planlama, İç Kontrol, İç Denetim, Kurumsal Finans, Risk vs) ve İnsan Kaynakları başta olmak üzere farklı fonksiyon ve pozisyonlardaki arayışlarınızda profesyonel destek veriyoruz. Etkin veri tabanımız, uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve ilişki ağımız ile doğru adaylara ulaşmanızı sağlıyor; ihtiyaç duyulan pozisyonun iş tanımının ve profilin belirlenmesinden teklif aşamasının yürütülmesine kadarki tüm süreçte hizmet veriyoruz.

Toplu İşe Alım
Satış kadrolarının oluşturulması ve Yönetici Adayı (MT) gibi benzer nitelikteki pozisyonların toplu işe alımında, geniş aday havuzunun içinden kısıtlı zamanda en doğru adayları seçtiğimiz etkin bir değerlendirme süreci sunuyoruz. Bu süreçte; değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve proje planlanmasından, değerlendirme araçlarının hazırlanması ve adayların grup görüşmelerinde değerlendirilerek ayrıntılı raporların hazırlanmasına kadar olan tüm aşamalarda sizlere profesyonel hizmet veriyoruz.

İşten Çıkarma ve Yönlendirme (Outplacement)
Çeşitli nedenlerle organizasyonunuzda yaşanan değişim ve yapı değişiklikleri sırasında ve sonrasında işgücünün yeniden planlanması gerekebilir. Bu süreçte işini kaybedecek çalışanlarınızın olması durumunda, kurumunuza bütünsel (hukuki, idari, iletişim ve kariyer yönlendirme danışmanlığı) bir yaklaşım ile hizmet veriyoruz. Bu süreçte sunduğumuz destek ile işini kaybedecek çalışanlarınıza verdiğiniz değerin etkin biçimde ifade edilmesini, geride kalan çalışanlarınızın motivasyonlarının azalmadan bağlılıklarının devamlılığını, yetenekli çalışanlarınızı elde tutabilmenizi ve piyasada firmanızın sorumluluk ve adalet anlayışına dair olumlu bir imaja ve saygınlığa sahip olmanızı sağlıyoruz.

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
İnsan Kaynakları çalışmalarının etkin ve zaman kazandırıcı bir biçimde yapılmasını, İnsan Kaynakları ekibinin kurumun uzun vadeli başarısı için daha stratejik konulara yoğunlaşmasını sağlayabilmek için kurum bünyesindeki bir kısım veya bütün İnsan Kaynakları süreçlerinizi sizin adınıza yürütüyoruz.

Uluslar arası Görevlendirmeler
Uluslar arası görevlendirmeler kapsamında; gerek yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çalışanlarınız gerekse yurt içindeki yabancı çalışanlarınız için Bordro Denetimi (mevzuata uygunluk, risklerin belirlenmesi, kullanılan program denetimi, raporlama gibi), Hisse Senedine Dayalı Planlar (tasarım, uygulama, duyurular, gerekli başvurular gibi), Vergi Eşitlemesi (yerel uygulamalar ile global uygulamaların adaptasyonu, çalışmalarında danışmanlık ve uygulama desteği veriyoruz.

İş Kanunu
Kurumdaki uygulamaların ve dokümanların (prosedürler, yönetmelikler, iş tanımları, sözleşmeler, işten çıkış süreci gibi) yürürlükteki iş kanunu çerçevesinde incelenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmalarında tespit ve değerlendirme, uygunluk denetimi ve danışmanlık desteği veriyoruz.

İnsan Kaynakları Yazılımları
Kurumdaki İnsan Kaynakları uygulamalarının elektronik ortama aktarılması sürecinde analiz ve program seçim sürecinde değerlendirme desteği veriyoruz.

Neden AHİ?

Kısmındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir Ahi Consulting olarak şirketinizin tüm süreçlerini analiz ediyoruz. Analiz sonuç raporu oluşturup, tespitler, öneriler ve aksiyon planları ile birlikte yönetime yazılı olarak sunuyoruz. Bu rapor doğrultusunda yönetimle birlikte, proje yol haritasını belirliyoruz. İçeride iyi bir proje ekibi oluşturuyoruz. Proje başkanı, Proje Başkan Yardımcısı ve Proje Asistanı atıyoruz. Her birimle ve birim çalışanları ile tek tek ilgileniyoruz. Bire bir çalışmalar yapıp, süreçlerle ilgili dokümanları (Prosedür, talimat, süreç şemaları, raporlar, tutanaklar, kayıtlar, vb. dokümanlar) birlikte hazırlıyoruz.

500+

  • Başarılı Proje

250+

  • Müşteri

25+

  • Uzman Danışman

20+

  • Yıllık Tecrube